കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

2020 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴിയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ]

paddy-beneficiary

pepper_banana_mudpot

കട്ടില്‍_sc

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

പോത്തുംകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍

ഫര്‍ണിച്ചര്‍ SC

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

ലാപ്ടോപ്-sc

വിവാഹ ധനസഹായം

വീട് റിപ്പയര്‍ SC

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌SC

ലൈഫ് മിഷന്‍- ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്‍

Tender 2

Regarding the Electrification of Anganavaditender2

Tender 1

Regarding the Purchase of Computers, Streetlight repair, Minimast Light

tender12

Tender -MGNREGS Material Work

tender2

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

Read the rest of this entry »

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

balance-sheet1

income-expenditure-statement4

receipt-and-payment-statement-schedules3

receipt-and-payment-statement3

schedule-b-1-panchayat-fund1

schedules-of-balance-sheet-statement3

schedules-of-income-and-expenditure-statement3