വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍

അബ്ദുറഹിമാന്‍‍ നഗര്‍‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/arnagarpanchayat
എടരിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/edarikodepanchayat
ഒതുക്കുങ്ങല്‍‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/othukkungalpanchayat
പറപ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/parappurpanchayat
തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/thennalapanchayat
വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/vengarapanchayat
കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/kannamangalampanchayat