പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക്
:
വേങ്ങര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
123.72 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
15
ജനസംഖ്യ
:
198473
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
95886
സ്ത്രീകള്‍
:
102587
ജനസാന്ദ്രത
:
1604
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1070
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
87.7
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
92.44
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
82.97
Source : Census data 2001