ജീവനക്കാര്യം-ഹാജര്‍ നില

ക്രമ

നമ്പര്‍

പേര്

തസ്തിക

സെക്ഷന്‍

മൊബൈല്‍

നമ്പര്‍

ഹാജര്‍

(27.08.2019)

1

ബിജേഷ്. എ. എം

സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി

9496048335

ഉണ്ട്

2

ബിജു. കെ.ജി

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്

എച്ച്സി

8547398507

ഉണ്ട്

3

ഷെബി. പി.വി

അക്കൌണ്ടന്റ്

എസി

8281632332

ഉണ്ട്

4

രവീന്ദ്രന്‍. വി

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

2

9947574659

ഉണ്ട്

5

ഷാലിനി. കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

1

9497644245

ഉണ്ട്

6

അനിത. എം

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

3

9947238564

ഉണ്ട്

7

കുഞ്ഞുമോന്‍. എസ്

ക്ലര്‍ക്ക്

ബി2

9656233552

ഇല്ല

8

ഒഴിവ്

ക്ലര്‍ക്ക്

ബി1

9605610416

ഒഴിവ്

9

റഷീദ. കെ. ഇ

ക്ലര്‍ക്ക്

ബി3

9526384993

ഉണ്ട്

10

മിനി. പി. ആര്‍

ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്

ഒഎ

ഉണ്ട്

11

ജിഷാദ്. സി. കെ

ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

ടിഎ

9633683576

ഉണ്ട്

12


പാര്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍

പിടിഎസ്

ഒഴിവ്

13

സൈനുദ്ധീന്‍. ടി. പി

ഡ്രൈവര്‍

ഡിവിആര്‍

9961389963

ഉണ്ട്