പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

വയനാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

കല്‍പ്പറ്റ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

21.16ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

 
ജനസംഖ്യ

:

9114
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

4550
സ്ത്രീകള്‍

:

4564
ജനസാന്ദ്രത

:

431
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1003
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

81.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

86.01
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

76.68
Source : Census data 2001