വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭയുടേയും   ഭരണസമതിയുടേയും (28/06/2018  തിയ്യതിയിലെ  1/2)  നമ്പര്‍ തീരുമാന  പ്രകാരം  അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

beneficiary