12

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭയുടേയും   ഭരണസമതിയുടേയും (07/09/2017  തിയ്യതിയിലെ  1/2017)  നമ്പര്‍ തീരുമാന  പ്രകാരം  അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.