വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം    ആഗസ്റ്റ് 27 ,29 , 30

തിയ്യതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

index

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO 9001-2015 അംഗീകീരത്തിന്‍റെ നിറവില്‍…..

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ വികസനം, സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മേഖലകളില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിന് ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ഐഎസ്ഒ നേട്ടം ഗുണകരമാകും…

iso

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ഫയല്‍ അദാലത്ത്

permit

മിഷന്‍ ക്ലീന്‍ വയനാട് ശുചീകരണ വാര്‍ഡ് തല ചിത്രങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭയുടേയും   ഭരണസമതിയുടേയും (28/06/2018  തിയ്യതിയിലെ  1/2)  നമ്പര്‍ തീരുമാന  പ്രകാരം  അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

beneficiary


  ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

  budget

  ബഡ്ജറ്റ് 2018-19 (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

  ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

  508422893

  ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18 (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

  വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

  index

  വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18 (ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

  ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവനപദ്ധതി അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

  images58

  വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്  11/01/2018 ലെ തീരുമാനം നമ്പര്‍ 1/1 പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..

  പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കരട് ബൈലോ

  images1

  പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കരട് ബൈലോ കാണുവാനായി താഴെത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…..

  കരട് ബൈലോ Click Me >>…..