വിവരാവകാശനിയമം-2005

  • ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നതു സംബന്ധിച്ചുളള വിശദവിവരങ്ങള്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടിന്‍റേയും അക്കൌണ്ടന്‍റിന്‍റേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ക്ളര്‍ക്കുമാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

  • നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രൊജക്ടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

  • ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2013-14 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ  വരവ്   ചെലവ് കണക്കുകള്‍ (ഇനം തിരിച്ച്)

Functionwise abstract of budget 2013-14

Budget summary 2013-14

Budget preparation

  • വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള   D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍െറ കാലാവധി

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് 2013-14

  • വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുവാനായി നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള  പദ്ധതികളും അതിന്‍റെ സ്രോതസ്സും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി സ്രോതസ്സ് വിവരങ്ങള്‍ 2013-14

  • വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

സ.ഉ.(എം.എസ്.) നമ്പര്‍ 248/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 29.09.2012

സ.ഉ.(എം.എസ്.) നമ്പര്‍ 362.2013 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 16.11.2013

  • വെങ്ങാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന  ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്‍.

പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍