വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം

 1. കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 2. ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍
 3. കോളനികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 4. കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 5. കരാര്‍ / ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
 6. ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
 7. ജീവനക്കാരുടെ തസ്തികകളും എണ്ണവും
 8. ഗ്രാമസഭ
 9. ആശുപത്രികള്‍
 10. ഐ.കെ.എം. സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍
 11. സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പൊതു സ്ഥലങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങള്‍
 12. ഐ.എസ്.ഒ
 13. ജനപ്രതിനിധികള്‍
 14. കുടുംബശ്രീ
 15. ഭൂമിയും ഭവനവും നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍
 16. മാര്‍ക്കറ്റ്
 17. എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ജി.എസ്
 18. തനതു വരുമാനം
 19. നെല്‍കൃഷി ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 20. RTI-പിഴ ഈടാക്കിയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 21. പെന്‍ഷന്‍
 22. പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍
 23. പ്രിന്‍റിംഗ് ചാര്‍ജസ്
 24. പൊതു വിവരങ്ങള്‍
 25. റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
 26. എസ്സ്.സി-എസ്സ്.റ്റി. കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
 27. സേവനാവകാശം
 28. തെരുവ് വിളക്കുകള്‍
 29. പരിശീലനം
 30. വാര്‍ഷിക കണക്ക്
 31. വാഹനങ്ങള്‍
 32. കുടിവെളള കണക്ഷനുകള്‍
 33. വിധവകളുടെ പെണ്‍ മക്കളുടെ വിവാഹധന സഹായം സംബന്ധിച്ച്
 34. വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍

2013-14 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം

ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍ആഡിറ്റ് വിവരങ്ങള്‍കെട്ടിട വിവരങ്ങള്‍ , കോളനി വിവരങ്ങള്‍ ,  കരാര്‍- ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിലുളള ജീവനക്കാര്‍ , ഗ്രാമസഭ ,  ആശുപത്രി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ , സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ , ജനപ്രതിനിധികള്‍ ,  കുടുംബശ്രീ ,  ഭൂമി വിവരങ്ങള്‍ ,  എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ജി.എസ് ,  ശമ്പള സ്കെയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ , പെന്‍ഷന്‍, പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍, അച്ചടി ജോലികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ , നിയമനങ്ങള്‍ , റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ , എസ്സ്.സി.-എസ്സ്.റ്റി വിവരങ്ങള്‍ , സേവനാവകാശം , തെരുവ് വിളക്ക് , തനതു വരുമാനം , പരിശീലനം , വാര്‍ഷിക കണക്ക് സംഗ്രഹം, വികസന ഫണ്ട്, വിവാഹധനസഹായം, കുടിവെളള കണക്ഷന്‍, വനിതാ സംരഭങ്ങള്‍