വെങ്ങാനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാര്‍

വെങ്ങാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരും(കരാര്‍-ദിവസ വേതനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) അവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളും അറിയുവാനായി ചുവടെ കണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളും

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍

കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക

സേവനാവകാശം


പൌരാവാകാശ രേഖയും സേവനാവകാശനിയമവും , ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും

സേവനാവകാശം-കൈപുസ്തകം

സാധാരണ മണ്ണ് ഖനനം-വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ചുളള ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകളക്ടറുടെ  നടപടി ക്രമം- സാധാരണ മണ്ണ് ഖനനം വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

ജില്ലാകളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

ENVIRONMENT DEPARTMENT -MINING AND QUARRYING OF MINOR MINERALS FOR CONSTRUCTION-INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL

G.O.(Ms.)no02/14/Envt-dtd.21/02/14