പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക്

:

അതിയന്നൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

13.8ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

35963
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

17728
സ്ത്രീകള്‍

:

18235
ആകെ കുടുംബങ്ങള്‍

:

9277
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

30807
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

49.9
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

50.08
എസ്.സി.വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍(ആകെ)

:

6356
എസ്.സി.വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പുരുഷന്‍മാര്‍

:

3136
എസ്.സി.വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട സ്ത്രീകള്‍

:

3220
ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ (ബി.പി.എല്‍ ലിസ്റ്റ് 2009)

:

4822
Source : Census data 2011