വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 20 വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20-01-2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2020