വെങ്ങാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരും(കരാര്‍-ദിവസ വേതനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) അവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളും അറിയുവാനായി ചുവടെ കണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളും