പൌരാവാകാശ രേഖയും സേവനാവകാശനിയമവും , ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും

സേവനാവകാശം-കൈപുസ്തകം