തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകളക്ടറുടെ  നടപടി ക്രമം- സാധാരണ മണ്ണ് ഖനനം വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

ജില്ലാകളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

ENVIRONMENT DEPARTMENT -MINING AND QUARRYING OF MINOR MINERALS FOR CONSTRUCTION-INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL

G.O.(Ms.)no02/14/Envt-dtd.21/02/14