ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ പഞ്ചായത്തിലും ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ജനനിസുരക്ഷായോജന, സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം, തെങ്ങ്-മരംകയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ സഹായം എത്തിക്കുന്നതോടപ്പം വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളും പഞ്ചായത്ത് നല്‍കി വരുന്നു. കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ വിവിധ പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി പഞ്ചായത്ത് സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി വരുന്നു. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പകല്‍ വിശ്രമകേന്ദ്രം കായലോട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കൂള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. 207 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും രണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രവും പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിലുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.