2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

ഇടവിള കിറ്റ് വിതരണം

വാഴക്കന്ന് വിതരണം

തരിശ് ഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി

ഫലവൃക്ഷ കിറ്റ് വിതരണം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്

തെങ്ങിന്  ജൈവവളം, കുമ്മായം

കുരുമുളക് തൈ വിതരണം

ചാണകം ഉണക്കി പൊടിച്ച് ജൈവവളമാക്കല്‍

ഉല്‍പ്പാദന ബോണസ്സ്

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവാമൃതം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയത് നിര്‍മ്മിക്കല്‍

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം (ജനറല്‍)

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം (വനിത)

കിണര്‍ റീ ചാര്‍ജ്ജ്

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണര്‍ ആക്കി മാറ്റല്‍

ഗാര്‍ഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

പട്ടികജാതി

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്