2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കൃഷി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്

ഇടവിള കിറ്റ് വിതരണം

നേന്ത്രവാഴക്കന്ന് വിതരണം

പച്ചക്കറി വിത്ത് കിറ്റ് വിതരണം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്

ഐ സി ഡി എസ്

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടിക ജാതി

ഇരുചക്ര വാഹനം

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്പ്ടോപ്പ്

പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങള്‍

വീട് വൈദ്യുതീകരണം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

വീടിന്‍റേയും സ്ഥലത്തിന്‍റേയും അപേക്ഷ

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വിവാഹ ധനസഹായം

വീടിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

ഭവന നിര്‍മ്മാണം

വി ഇ

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

ശുചിത്വകിണര്‍

പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം

വീട് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കല്‍

മൃഗ സംരക്ഷണം

ഉല്‍പ്പാദന ബോണസ്സ്

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

കിടാരി വിതരണം

കോഴി വിതരണം വനിത