2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കൃഷി
ഐ സി ഡി എസ്
എസ് സി എസ് ടി
വി ഇ ഒ
വെറ്റിനറി