2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കൃഷി
ഐ സി ഡി എസ്
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം
വി ഇ ഒ
വെറ്റിനറി