വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പെയിന്‍ ആന്‍റ് പാലിയേറ്റീവില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പെയിന്‍ ആന്‍റ് പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ്