2018-19 ലെ വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

നികുതി വരവുകള്‍

നികുതിയിതര വരവുകള്‍

ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്

പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്‍റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ

പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്‍റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ

വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്

മൂലധന െചലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വരവുകൾ

അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്‍

പ്ലാൻ റവന്യു െചലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
വകയിരുത്തലുകള്‍

നോണ്‍ -പ്ലാൻ റവന്യു െചലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്‍

വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്‍

മൂലധന െചലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്‍

ഡേപാസിറ്റ് വരവും,മടക്കി നല്കലും

BUDGET STATEMENT