വിവരാവകാശനിയമം 2005

അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി
വിനോദ് കുമാര്‍ കെ
അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി/പഞ്ചായത്ത് അസി.ഡയറക്ടര്‍
പഞ്ചായത്ത് അസി. ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍