ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 സി പി അനിത പ്രസിഡന്‍റ്
2 കെ മധുസൂദനന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
3 സുധീര്‍ കെ പി സെക്രട്ടറി
4 വിനോദന്‍ എം അസി.സെക്രട്ടറി
5 അജിത്ത് കുമാര്‍ പി ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്(എ)
6 ഷിബു കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്(എ1)
7 ഷീലത സി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ2)
8 മഹേഷ് ഇ കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ3)
9 രാജേഷ് പി വി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ4)
10 ഷീന എ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ5)
11 സജിന സി ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി1)
12 ജിഷ കെ ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി2)
13 ഒഴിവ് ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി3)
14 ബിനിഷ കെ ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി4)
15 ദിവ്യ ടി പി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍
16 ബിന്ദു എം കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്‍സിയര്‍
17 നിധിന്‍ പി പി തേര്‍ഡ് ഗ്രേഡ് ഓവര്‍സിയര്‍
18 വിലാസിനി എം. പി. ലൈബ്രേറിയന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം
19 സിജിന എം പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
20 ഉഷ എം ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
21 പി. രാഗിണി പാര്‍ട്ട് ടൈം റോഡ് സ്വീപ്പര്‍
22 പ്രസീത പി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍