ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 സി പി അനിത പ്രസിഡന്‍റ്
2 കെ മധുസൂദനന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
3 പ്രീജിത്ത് എന്‍ സെക്രട്ടറി
4 സുജിത്ത് കെ ആര്‍ അസി.സെക്രട്ടറി
5 വിനോദന്‍ എം ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്(എ)
6 ഷിബു കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്(എ1)
7 ഷീലത സി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ2)
8 സിലീഷ് ചന്ദ്രോത്ത് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ3)
9 രാജേഷ് പി വി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ4)
10 ഷീന എ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്(എ5)
11 സജിന സി ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി1)
12 ജിഷ കെ ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി2)
13 ശശീന്ദ്രന്‍ എ വി ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി3)
14 ജയസ് ബി കെ ക്ലാര്‍ക്ക്(ബി4)
15 സുധീര്‍ അസി. എഞ്ചിനീയര്‍
16 ഒഴിവ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്‍സിയര്‍
17 റീന പി തേര്‍ഡ് ഗ്രേഡ് ഓവര്‍സിയര്‍
18 വിലാസിനി എം. പി. ലൈബ്രേറിയന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം
19 സുസ്മിത കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
20 രമ്യ സി പി കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
21 പി. രാഗിണി പാര്‍ട്ട് ടൈം റോഡ് സ്വീപ്പര്‍
22 നിശാദ് എന്‍ കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍