ഔദ്യോഗിക വിലാസം

വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കൈതേരിപ്പൊയില്‍
വഴി പിണറായി, പി ഒ പാതിരിയാട്
പിന്‍.670741, ഫോണ്‍.04902382408
Email - vengadgp@gmail.com
Website - http://lsgkerala.in/vengadpanchayat
പ്രസിഡന്‍റ് - 9493049135
സെക്രട്ടറി - 9496049136