പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ലോക്ക്

:

കൂത്തുപറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

28.09ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

38606
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

18101
സ്ത്രീകള്‍

:

20505
ജനസാന്ദ്രത

:

1374
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1045
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.39
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

93.98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

85.07
Source : Census data 2011