കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view എന്ന വെബ്  സൈറ്റില്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.