കരട്പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ പ്രകാരം കരട് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉള്ളവര്‍ 16.09.2017 ന് മുമ്പായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ മുമ്പാകെ രണ്ടാം അപ്പീല്‍ പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.