ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്ക്ക് 10.08.2017 വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ആക്ഷേപം നല്‍കാവുന്നതാണ്.