വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പട്ടത്താരി കെ. വി. പത്മിനി ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കല്ലായി പി പി ആബൂട്ടി മാസ്റ്റര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 വേങ്ങാട് അങ്ങാടി ഹുസൈന്‍ എന്‍ സി ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
4 വേങ്ങാട് മെട്ട ആര്‍ പി സുഹാസിനി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 വേങ്ങാട് തെരു കെ ശങ്കരന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ഊര്‍പ്പള്ളി അനിത സി പി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കൈതേരിപ്പൊയില്‍ അജിത പി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 വാളാങ്കിച്ചാല്‍ രജനി സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പാതിരിയാട് മധുസൂദനന്‍ കെ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 പാച്ചപൊയ്ക ശാരദ സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 പറമ്പായി കരുണന്‍ വി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കേളാലൂര്‍ വസന്ത സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 മമ്പറം മനോജ് അണിയാരത്ത് ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
14 പൊയനാട് സി ലത ജെ.ഡി (എസ്) വനിത
15 കീഴത്തൂര്‍ ബാലവാടി പ്രദീശന്‍ പി പി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കീഴത്തൂര്‍ വായനശാല എന്‍ പി കോമളവല്ലി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കുഴിയില്‍ പീടിക എന്‍ ഷീന സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 മൈലുള്ളി റെജി സി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 കുന്നിരിക്ക രവീന്ദ്രന്‍ എ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 പടുവിലായി കെ അജിത സി.പി.ഐ വനിത
21 തട്ടാരി ബേബിസുധ സി പി ഐ യു എം.എല്‍ വനിത