2020 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷന്‍ - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view എന്ന വെബ്  സൈറ്റില്‍ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

2020 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷന്‍ - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view എന്ന വെബ്  സൈറ്റില്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

JLG പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

ലൈഫ് മിഷന്‍ - 10.08.2017 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കരട്പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ പ്രകാരം കരട് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉള്ളവര്‍ 16.09.2017 ന് മുമ്പായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ മുമ്പാകെ രണ്ടാം അപ്പീല്‍ പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവന പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്ക്ക് 10.08.2017 വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ആക്ഷേപം നല്‍കാവുന്നതാണ്.

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പട്ടത്താരി കെ. വി. പത്മിനി ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കല്ലായി പി പി ആബൂട്ടി മാസ്റ്റര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 വേങ്ങാട് അങ്ങാടി ഹുസൈന്‍ എന്‍ സി ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
4 വേങ്ങാട് മെട്ട ആര്‍ പി സുഹാസിനി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 വേങ്ങാട് തെരു കെ ശങ്കരന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ഊര്‍പ്പള്ളി അനിത സി പി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കൈതേരിപ്പൊയില്‍ അജിത പി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 വാളാങ്കിച്ചാല്‍ രജനി സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പാതിരിയാട് മധുസൂദനന്‍ കെ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 പാച്ചപൊയ്ക ശാരദ സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 പറമ്പായി കരുണന്‍ വി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കേളാലൂര്‍ വസന്ത സി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 മമ്പറം മനോജ് അണിയാരത്ത് ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
14 പൊയനാട് സി ലത ജെ.ഡി (എസ്) വനിത
15 കീഴത്തൂര്‍ ബാലവാടി പ്രദീശന്‍ പി പി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കീഴത്തൂര്‍ വായനശാല എന്‍ പി കോമളവല്ലി സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കുഴിയില്‍ പീടിക എന്‍ ഷീന സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 മൈലുള്ളി റെജി സി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 കുന്നിരിക്ക രവീന്ദ്രന്‍ എ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 പടുവിലായി കെ അജിത സി.പി.ഐ വനിത
21 തട്ടാരി ബേബിസുധ സി പി ഐ യു എം.എല്‍ വനിത