പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക്

:

നെടുമങ്ങാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

30.58ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

32637
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16067
സ്ത്രീകള്‍

:

16570
ജനസാന്ദ്രത

:

1067
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1031
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.09
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.38
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

82.99
Source : Census data 2001