വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Beneficiary List