വെമ്പായം പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Voters list