01.06.2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ്