കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Beneficiary List

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വെമ്പായം പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Voters list

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

benificiery-list-2019-20

beneficiary list 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

BENEFICIARY LIST 2017-18

2017-18-beneficiary-list