ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

benificiery-list-2019-20

beneficiary list 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

BENEFICIARY LIST 2017-18

2017-18-beneficiary-list

കരട് വോട്ടര്‍‌ പട്ടിക

01.06.2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ്

വിവരാവകാശം അധിക വിവരങ്ങള്‍

ഓഫീസ് വിലാസം

വെമ്പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കര്യാലയം, വേറ്റിനാട്,കൊഞ്ചിറ പി ഒ, പിന്‍ - 695615, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

ഫോണ്‍- 0472 2832025, ഇ-മെയില്‍ : vembayamgp@gmail.com

  • പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

    1. 2012-13 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍
    2. 2013-14 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍
    3. 2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍