വേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുന്‍ഗണനലിസ്റ്റ്

വേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുന്‍ഗണനലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക 2017-2018,2018-2019, Audit Report

വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക 2017-2018,2018-2019, Audit Report

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

form-3

2019-2020 beneficiary list

Velur GP 2019-2020 beneficiary list : (Click here) 2019-2020-benificary-list2

അനുമോദനം# 100% നിറവില്‍ വേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

60648684_478082242932922_619859511338860544_n2

വേലൂർ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് # മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം.

ബാലസഭ ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് വേലൂർ ഗ്രമപഞ്ചായത്ത്.

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒറ്റ സൈറ്റില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന നവീകരിച്ച വൈബ്ബ് പോര്‍ട്ടല്‍ ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ.കെ .ടി. ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വൈബ്ബ് സൈറ്റ് - portal.lsgkerala.gov.in

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍

ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ - പ്രതിജ്ഞ

betti

Older Entries »