വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് 100 % നികുതി പിരിവും,100% പദ്ധതി ചിലവും എന്ന നേട്ടത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മെമ്പര്മാര്ക്കും,ജീവനക്കാര്ക്കും,പഞ്ചായത്ത് നിവാസികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍……

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍െറ 2019/20 വര്‍ഷത്തെ വികസന സെമിനാര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഷാജി നക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയുന്നു

വികസന സെമിനാര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഷാജി നക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയുന്നു

വികസന സെമിനാര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഷാജി നക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയുന്നു

വേളൂൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ഷാജി നക്കര നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ഷാജി നക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ഷാജി നക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

എസ്.ടി പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്ത് ലിസ്റ്റ്

വീട് വോസഭയോഗ്യമേോക്കല്‍ (എസ്.ടി. ) വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍- പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 വ്യദ്ധ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 വ്യദ്ധ ജനങ്ങള്ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 വ്യദ്ധ ജനങ്ങള്ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്ണീച്ചര്‍ വിതരണം…..

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്ണീച്ചര്‍ വിതരണം.....

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്ണീച്ചര്‍ വിതരണം.....

പുനര്‍ലേല പരസ്യം

പുനര്‍ലേല പരസ്യം

ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി ആദ്യ ഗഡു വിതരണം

img_09892img_09942img_09931img_09711

img_09911img_0983

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

2018-19വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി 2018-2019 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി 2018-2019