ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ ,പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവക്കായി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭകളാണ്.