ധനസഹായപദ്ധതികള്‍

20/09201തീയതിയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്‍റെ ജി.ഒ (എം.എസ്)248/12ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് സബ്സിഡികള്‍ നല്കുന്നത്