ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പ്രേമരാജന്‍.കെ.വി സെക്രട്ടറി
2

3

അനീഷ്.എ.കെ

-

അസി:സെക്രട്ടറി

ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്(നിലവില്‍ ഒഴിവ്)

4 റനീഷ്.സി.കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 രാജേഷ്.ടി.ടി സീനിയറ്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍ സീനിയറ്‍  ക്ളര്‍ക്ക്
7 നന്ദേഷ്.കെ.കെ സീനിയറ്‍  ക്ളര്‍ക്ക്
8 മജുള.എസ് സീനിയറ്‍  ക്ളര്‍ക്ക്(പുനറ്‍വിന്യാസം)
9

10

11

12

സണ്ണി സെറാഫിന്‍

പ്രവീഷ്

രബീഷ്

മനോജന്‍ രയരോത്ത്

ക്ളര്‍ക്ക്

ക്ളര്‍ക്ക്

ക്ളര്‍ക്ക്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

13 അബ്ദുല്‍ സലാം പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
14

15

16

റാഷിദ

ഹാഷിര്‍

സജീര്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി അസി:എഞ്ചിനീയര്‍

എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി  ഓവര്‍സിയര്‍

17

18

ജില്‍സി

ലീന

എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി  ഓപ്പറേറ്റര്‍

എന്‍ ആര്‍ ഇ ജി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി  ഓപ്പറേറ്റര്‍