പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക്

:

കുന്നുമ്മല്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.8 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

22888
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11237
സ്ത്രീകള്‍

:

11651
ജനസാന്ദ്രത

:

887
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1037
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

85.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

92.29
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

78.72
Source : Census data 2001