മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം വര്‍ഷം
1 രയരോത്ത് പോക്കര്‍ഹാജി 1965-67
2 തായന ഗോപാലന്‍ നായര്‍ 1967-69
3 കണ്ണോടന്‍ കണ്ടി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള 1969-79
4 കാളിയത്ത് നാരായണകുറുപ്പ് 1979-84
5 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഭരണം 1984-87
6 കാളിയത്ത് നാരായണകുറുപ്പ് 1987-95
7 കെ.പാത്തുടീച്ചര്‍ 1995-2000
8 ഇ.കെ.നാണു 2000-2005