ജില്ല പട്ടികാതി ഓഫീസില്_ നിന്നും ലൈഫ്_ ഭവനപദ്ധതിയില്_ ഉള്_പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭ്യമായ പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്.