വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ്‌ അപ്പീല്‍ പ്രകാരം തീര്‍പ്പ്‌ കല്‍പ്പിച്ച ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ കരട് പട്ടിക