വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ്‌ അപ്പീല്‍ പ്രകാരം തീര്‍പ്പ്‌ കല്‍പ്പിച്ച ലൈഫ് കരട് പട്ടിക ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍കരട് പട്ടിക

വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ്‌ അപ്പീല്‍ പ്രകാരം തീര്‍പ്പ്‌ കല്‍പ്പിച്ച ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ കരട് പട്ടിക

ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരില്‍ നിന്നും ഭൂമിയുള്ള ഭാവന രഹിതരിലെക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടവര്‍