വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- AFS 2019-20

Balance sheet
cash flow statement
general ledger trial balance
Income and expenditure statement
receipt and payment statement scheduless
receipt and payment statement
schedules of balance sheet statement
schedules of income and expenditure statement

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യംtender-6http://lsgkerala.in/velompanchayat/wp-admin/post.php?action=delete&post=724&_wpnonce=7398c4deeb

ജില്ല പട്ടികാതി ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലൈഫ്‌ ഭവനപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭ്യമായ പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ജില്ല പട്ടികാതി ഓഫീസില്_ നിന്നും ലൈഫ്_ ഭവനപദ്ധതിയില്_ ഉള്_പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭ്യമായ പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്.

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 2019-20

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 2019-20 NOVEMBER 14
tender-mgnregs

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 2019-20

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 2019-20
Tender Notice
imag137