ജീവനക്കാരുടെ പേരും ഔദ്യോദിഗ സ്ഥാനവും ശബള നിരക്കും

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ലഭിക്കുന്ന വേതനം
1 കെ.സുരേഷ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി 48000
2 പ്രസന്ന എസ് റ്റി അസി. സെക്രട്ടറി 40500
3 മഞ്ജു.എസ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 39500
4 സജീവ്കുമാര്‍ വി കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ് 32300
5 നിഷ.എം.എസ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 30700
6 ബിബന്‍ വി.ബി സീനിയര്‍  ക്ളര്‍ക്ക് 30700
7 ഷാഹിന എം.എച്ച്. സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 30700
8 പ്രമോദ് ജെ ജെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 26500
9 മിഥുന്‍ ജോസഫ് ക്ളര്‍ക്ക് 19000
10 നെജിമോള്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 19500
11 അനന്തു രമേഷ് ക്ളര്‍ക്ക് 19000
12 നിസമോള്‍ എ എച്ച് ക്ലര്‍ക്ക് 32300
13 വേക്കന്‍റ് ക്ലര്‍ക്ക് 30700
14 സാല്‍ രവീന്ദ്രന്‍ ഡ്രൈവര്‍ 20000
15 സാലി ഗോപിനാഥന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 21100
16 വി. വിമല ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 26500
17 ഗോപലകൃഷ്ണന്‍ കെ റ്റി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 15780
18 സത്യന്‍ കെ എസ് പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 14500
19 സലിം കെ വി പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 13340
20 ബൈജു വി പി പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 13080
21 ശിശുപാലന്‍ കെ കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ഓഫീസ് സ്വീപ്പര്‍ 12560
22 ചക്രാധരന്‍ എ ജി പാര്‍ട്ട് ടൈം  സ്ളൂയീസ് വാച്ചര്‍ 13080
23 അബ്ദുള്‍ അസീസ് പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍ 12820
24 വേക്കന്‍റ് ഫൂള്‍ ടൈം  സ്വീപ്പര്‍