വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ് സിഡികള്‍,ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ് സിഡികള്‍,ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍